Are you ready to play? Tigris plots [Diamond, Akari, Rei]